Objectivos

Segons els estatuts correspon a l'Associació la representació, gestió, foment i defensa dels interessos professionals comuns dels traductors i intèrprets jurats, vetllant per l'exercici ètic de la professió, així com la promoció i el foment d'estudis, activitats i treballs relacionats amb la traducció i la interpretació en l'àmbit de l'administració de justícia i el dret per afavorir la professionalitat dels traductors i intèrprets jurats.

Poden ser-ne socis totes aquelles persones que tinguin el nomenament de Traductor o Intèrpret Jurat expedit pel Ministeri d'Afers Estrangers, la Generalitat o altres organismes que siguin acceptats per l'Associació.

Según los estatutos corresponde a la Asociación la representación, gestión, fomento y defensa de los intereses profesionales comunes de los traductores e intérpretes jurados, velando por el ejercicio ético de la profesión, así como la promoción y el fomento de estudios, actividades y trabajos relacionados con la traducción y la interpretación en el ámbito de la administración de justicia y el derecho para favorecer la profesionalidad de los traductores e intérpretes jurados.

>

Pueden ser socias todas aquellas personas que tengan el nombramiento de Traductor o Intérprete Jurado expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat u otros organismos que sean aceptados por la Asociación.