Objectius

Segons els estatuts correspon a l'Associació la representació, gestió, foment i defensa dels interessos professionals comuns dels traductors i intèrprets jurats, vetllant per l'exercici ètic de la professió, així com la promoció i el foment d'estudis, activitats i treballs relacionats amb la traducció i la interpretació en l'àmbit de l'administració de justícia i el dret per afavorir la professionalitat dels traductors i intèrprets jurats.

Poden ser-ne socis totes aquelles persones que tinguin el nomenament de Traductor o Intèrpret Jurat expedit pel Ministeri d'Afers Estrangers, la Generalitat o altres organismes que siguin acceptats per l'Associació.